Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн зарим заалт Зөрчлийн хуулиар хариуцлага тооцно

Зөрчлийн тухай хууль батлагдан 2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн зарим зүйл заалтыг уг хуулиар зүйлчлэн арга хэмжээ тооцохоор болсон. Иймд эрхэм жолооч танд Зөрчлийн тухай хуулийн зурагт тайлбарыг ЦЕГ-ын Бүртгэл хяналтын төвөөс боловсруулсанаар хүргэж байна.

Эх сурвалж: ЗЦА